KONFERENCIJA ZA KRAJ – Uspešno okončan projekat „Strateški planiramo dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“

28. februara 2015.

Povodom uspešne realizacije projekta „Strateški planiramo dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji je finansirala Evropska unija, a sufinansirala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, u Paraćinu je, 26. februrara, održana završna konferenicja. Pred više od 50 gostiju, u hotelu Petrus, Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda, organizator konferencije, predstavio je rezultate projekta do kojih je došao u istraživanju koje se odnosilo na uključenost organizacija CD u strateško planiranje na lokalnom nivou. U tom smislu predstavljena su iskustva nekoliko gradova i opština iz Srbije kao primeri dobre prakse. Centrir je projekat „Strateški planiramo dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ realizovao u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština-Savezom gradova i opština Srbije (SKGO), udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca i udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva, u trajanju od decembra 2013. do februara 2015. godine. Prigodnim govorima učesnicima konferencije obratili su se predstavnici republičke i Pokrajinske vlade Autonomne pokrajine Vojvodine, Stalne konferencije gradova i opština Srbije, a u ime grada domaćina zamenik gradonačelnika Paraćina. Posebno interesantno izlaganje o učešću civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou imala je Vanesa Belkić, izvršna direktorka CenTriRa. Ona je, kao autor, predstavila i publikaciju “Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou – Vodič kroz dobru praksu”. Na kraju konferencije uručene su zahvalnice jednom broju opštinskih i gradskih uprava za saradnju u sprovođenju projekta i rezultate koji su postignuti. Kao primer dobre prakse nagrađen je i grad Valjevo. Zahvalnicu je primio Nenad Branković, načelnik Odeljenja za lokalni razvoj, privredu i komunalne poslove Gradske uprave Valjevo.

Vodič kroz dobru praksu preuzmite OVDE

IMG_4596 [1024x768] IMG_4602 [1024x768] IMG_4623 [1024x768] IMG_4593 [1024x768]

euflagcivdruRS

23.02.2015. – NAJAVA KONFERENCIJE: „UČEŠĆE CIVILNOG DRUŠTVA U FORMULISANJU POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU-IZAZOVI I PERSPEKTIVE“

23. februara 2015.

Centar za ravnomerni regionalni razvoj, u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština-Savezom gradova i opština Srbije (SKGO), udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca i udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva, organizuje konferenciju „Učešće civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou-izazovi i perspektive“ koja će se održati 26. februara 2015. godine u Paraćinu.
Konferencija predstavlja završni događaj na zajedničkom projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija, a sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije.
Događaj će biti prilika da se predstave projektni rezultati, kao i primeri dobre prakse uključivanja civilnog sektora u proces strateškog planiranja na lokalnom nivou u Srbiji. Pored ovoga, svrha konferencije jeste da inicira stručnu raspravu o izazovima sa kojima se organizacije civilnog društva u Srbiji suočavaju na planu učešća u formulisanju politika na lokalnom nivou, kao i o perspektivama za kreiranje podsticajnog okruženja za saradnju lokalnih vlasti i civilnog sektora kako bi se efikasnije rešavali problemi na lokalnom nivou. Odatle će konferencija okupiti predstavnike organizacija civilnog društva i opština, koje su neposredno bile uključene u projektne aktivnosti, ali i predstavnike državnih i lokalnih institucija i nevladinog sektora, da bi se kroz razmenu mišljenja i iskustava skrenula pažnju na ovu značajnu temu i podstakla javna rasprava o njoj.
Konferencija predstavlja završnu aktivnost na 15-mesečnom projektu, čiji su najznačajniji rezultati:

1) nalazi istraživanja o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji,

2) ojačani kapaciteti 60 OCD za učešće u izradi lokalnih strategija kroz pohađanje regionalnih seminara o strateškom planiranju,

3) 22 OCD iz Paraćina, Čoke, Bele Palanke i Krupnja su, zahvaljujući sprovedenom mentoringu, bile aktivno uključene u izradu strateških dokumenata u njihovim opštinama tokom 2014. godine,

4) objavljivanje publikacije „Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou–Vodič kroz dobru praksu“.

Detaljnu agendu možete pogledati OVDE

euflagcivdruRS

26. januar 2015 – NASTAVLJENE AKTIVNOSTI NA IZRADI PLANSKIH DOKUMENATA U OPŠTINI KRUPANJ

27. januara 2015.

U ponedeljak 26. januara 2015. godine održan je zajednički sastanak predstavnika odeljenja za lokalni ekonomski razvoj opštinske uprave Krupanj i predstavnika Centra za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda i Građanske šanse iz Valjeva. Realizujući projekat „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ Centrir i Građanska šansa su ostvarili tokom prethodne godine visok stepen saradnje sa lokalnom zajednicom, sa Opštinskom upravom i organizacijama civilnog društva iz Krupnja.
Sastanak je počeo u 11.00 časova, u prostorijama Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj i trajao je do 15 časova. Direktorka Centra za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda Vanesa Belkić je pripremila veoma detaljnu analizu tekstova i materijala koji će činiti sadržaj Strategije održivog razvoja opštine Krupanj u narednom periodu. Zahvaljujući tome prisutni, domaćini, predstavnici Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj otklonili su mnoge dileme što će obezbediti uspešnu završnicu izrade startgije. Ovim sastankom ujedno su okončane aktivnosti udtuženja Građanska šansa koje je imalo zadatak da podržavajući rad i učešće organizacija CD u projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“ i time pomogne razvoj nevladinog sektora, osnaži ga i učini delotvornijim.

IMG_4383 [1024x768] IMG_4385 [1024x768] IMG_4381 [1024x768]

euflagcivdruRS

13.01.2015. – PREPORUKE – Kako unaprediti uključivanje civilnog sektora u strateško planiranje na lokalnom nivou?

15. januara 2015.

Nalazi istraživanja o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou, koje je CenTriR sproveo sa partnerskim organizacijama tokom 2014. godine, je pokazalo da se tokom protekle decenije nije ustalila obavezna praksa uključivanja civilnog sektora, kao jedne od zainteresovnaih strana, u procese strateškog planiranja na lokalnom nivou. Značajna postignuća na tom planu su evidentna tek u svakoj trećoj opštini/gradu u Srbiji, gde su i lokalni organi vlasti i lokalni nevladin sektor zadovoljni ostvarenom međusobnom saradnjom.

Poslednjih godina je jedan broj opština i gradova preduzeo određene korake na planu kreiranja podsticajne klime za uticaj građana i njihovih udruženja na donošenje odluka na lokalnom nivou. Tako su neke opštine formirale organizacionu jedinicu ili sistematizovale radnu poziciju zaduženu za saradnju sa organizacijama civilnog društva (OCD), kreirale lokalni registar udruženja građana, raspisuju javne konkurse za raspodelu budžetskih sredstva iz budžetske klasifikacije 481, i zavisno od konkretnih okolnosti povremeno ili redovno sarađuju sa OCD. Sve su ovo pozitivni pokazatelji koji mogu bitno uticati na obim i kvalitet učešća civilnog sektora u procesima strateškog planiranja. Ipak, istraživanje je pokazalo da JLS nisu u značajnoj meri prepoznale uspostavljanje jasnih procedura i formiranje stalnih struktura za strateško planiranje, kao preduslove intenzivnijeg i efikasnijeg uključivanja organizacija civilnog društva u procese strateškog planiranja. Pored ovoga, niz problema je obeležilo dosadašnju saradnju lokalnih vlasti i civilnog sektora u strateškom planiranju: nepoverenje između lokalnih vlasti i civilnog sektora, neadekvatno informisanje OCD o početku i toku strateškog planiranja, nerazvijenost lokalnog civilnog sektora, pro forma uključivanje civilnog sektora u strateško planiranje, nesenzibilisanost lokalnih političkih struktura za uključivanje civilnog društva u procese odlučivanja, nestručnost zaposlenih u lokalnoj administraciji zaduženih za koordinaciju izrade strategija, nesprovođenje usvojenih planova, neuključivanje OCD u monitoring i evaluaciju sprovođenja strategija, itd.

Da bi lokalne uprave unapredile postojeće stanje na planu uključivanja civilnog sektora u pripremu i sprovođenje lokalnih strategija i planova, potrebno je:

1) nastaviti napore na kreiranju podsticajnog okruženja za razvoj i jačanje civilnog društva na lokalnom nivou,

2) kodifikovati lokalnim propisima uključivanje civilnog društva u strateško planiranje, odnosno učiniti ga pravno utemeljenim na osnovu nekog opšteg pravnog akta koji donosi jedinica lokalne samouprave,

3) uspostaviti jasne procedure i pravila koja definišu kada se, prema kojim kriterijumima i na koji način uključuje civilni sektor u strateško planiranje,

4) formirati stalna radna tela/organizacione jedinice zadužene za strateško planiranje na lokalnom nivou i obezbediti učešće predstavnika civilnog sektora u njihovom radu,

5) aktivno raditi na uključivanju što šireg kruga zainteresovanih strana u strateško planiranje,

6) sprovesti transparentan izbor izvršilaca za određene pozicije u procesu izrade strategija (koordinator tima, rukovodioci radnih grupa, itd.),

7) uključiti predstavnike civilnog društva u monitoring i evaluaciju sprovođenja strateških dokumenata, a ne samo u pripremu strategija,

8) dopustiti mogućnost da iskusne lokalne OCD iniciraju i vode izradu određenih sektorskih strategija i planova, ukoliko lokalna uprava iz bilo kog razloga ne može da koordiniše taj proces.

Detaljanije o zaključcima i preporukama sprovedenog istraživanja možete pogledati OVDE.

Istraživanje je sprovedeno na projektu „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvo Vlade Republike Srbije.

euflagcivdruRS

Treći regionalni seminar o strateškom planiranju

21. decembra 2014.

Proteklog vikenda od 12. do 14. decembra u zlatiborskom hotelu „Olimp“ održan je poslednji od tri seminara u okviru projekta „Strateški planiramo – dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajedniceʺ. Posle Niša i Ečke, Zlatibor je bio mesto na kome su vrsni stručnjaci, predstavnici Centra za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda, Građanske šanse iz Valjeva i Narodnog parlamenta iz Leskovca preneli svoja iskustva i znanje grupi od 26 polaznika. Kroz pet radionica kojima su prethodili teoretski sadržaji polaznici seminara su prošli put od Uvoda u strateško planiranje do Sprovođenja, monitoringa i ocenjivanja strateškog dokumenta.
Polaznici seminara su iz organizacija civilnog društva sa teritorije Šumadije i zapadne Srbije. Zahvaljujući tome 19 lokalnih udruženja – organizacija civilnog društva iz 16 gradova i opština je osposobljeno za aktivno i kvalitetno uključivanje u procese lokalnog planiranja

IMG_3916 [1024x768] IMG_3946 [1024x768] IMG_3909 [1024x768] IMG_3914 [1024x768]

euflagcivdruRS

KONKURS ZA UČEŠĆE NA TREĆEM REGIONALNOM SEMINARU ZA PREDSTAVNIKE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

25. novembra 2014.

Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda zajedno sa udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva, udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca i Stalnom konferencijom gradova i opština–SKGO raspisuje konkurs namenjen predstavnicima/cama lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva, koje imaju sedište na teritoriji statističkog regiona Šumadija i Zapadna Srbija, za učešće na regionalnom seminaru koji će biti organizovan od 12. do 14. decembra 2014. u Hotelu „Olimp“ na Zlatiboru.

Na konkursu će biti odabrano 30 predstavnika/ca lokalnih udruženja/organizacija civilnog društva iz Šumadije i zapadne Srbije, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Tokom pohađanja seminara učesnici će steći znanja i veštine potrebne za aktivno uključivanje u različite faze lokalnog strateškog planiranja, kako bi mogli da uspešno zastupaju interese građana u procesu izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova, koje će u narednom periodu usvajati njihova opština/grad. Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse u oblasti strateškog planiranja, kao i da razmene iskustva sa OCD koje su već bile uključene u te procese u svojim lokalnim zajednicama.

Konkurs za treći regionalni seminar na Zlatiboru

Aplikacioni formular za konkurs za treći regionalni seminar na Zlatiboru

euflagcivdruRS

25.11.2014. Strateško planiranje- tema koja je okupila OCD iz Vojvodine na drugom regionalnom seminaru

25. novembra 2014.

Predstavnici 18 OCD iz Vojvodine su od 21-23. novembra 2014. god. u Zrenjaninu pohađali drugi regionalni seminar o strateškom planiranju, namenjen OCD koje žele da ojačaju svoje kapacitete za uključivanje u izradu i sprovođenje lokalnih strategija u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Polovinu učesnika su činili predstavnici ekoloških organizacija i organizacija koje se bave unapređenjem prava marginalizovanih grupa, kako bi se civilni sektor podstakao da participira u pripremi i sprovođenju ovih veoma značajnih sektorskih strategija na lokalnom nivou.

Seminar je u celosti bio zasnovan na radioničarskom radu, koji je omogućio da se učesnici upoznaju sa najvažnijim fazama ciklusa strateškog planiranja, zahvaljujući ulogama i zadacima koje su im na radionicama dodeljivane. Polaznici seminara su pokazali veliku zainteresovanost i aktivno učestvovali u programu seminara koji je obuhvatao sledeće teme:

– Uvod u strateško planiranje,
– Učešće civilnog sektora i analiza zainteresovanih strana,
– Situaciona i SWOT analiza,
– Metodologija izrade Strategija lokalnog održivog razvoja,
– Mapiranje lokalnih strategija i planova,
– Definisanje prioriteta i strateških ciljeva,
– Akciono planiranje,
– Sprovođenje, monitoring i evaluacija usvojenog strateškog dokumenta,
– Primer dobre prakse – Sprovođenje LAP-a za mlade opštine Prijepolje.

Narednog meseca biće organizovan poslednji regionalni seminar namenjen OCD iz statističkog regiona Šumadija i Zapadna Srbija. Jačanje kapaciteta lokalnih OCD za strateško planiranje je jedna od aktivnosti na projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”, koji CenTriR zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

DSC_1114 (1)DSC_1119 DSC_1261DSC_1101euflagcivdruRS

7.11.2014 Rezultati istraživanja: Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji

7. novembra 2014.

CenTriR je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština- Savezom gradova i opština Srbije, udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca i udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva, sproveo istraživanje koje je imalo za cilj utvrđivanje: stvarnog obima dosadašnjeg učešća lokalnih OCD u izradi i sprovođenju lokalnih strategija i planova, najčešćih i najkorisnijih formi uključivanja OCD, problema koji su pratili saradnju lokalnih samouprava i civilnog sektora na ovom planu itd., kako bi se definisale preporuke za unapređenje postojeće prakse u ovoj važnoj oblasti.

Reč je prvom istraživanju ove vrste u Srbiji, koje je sprovedeno u dve faze sa dve različite ciljne grupe i korišćenjem različitih istraživačkih metoda. Istraživanjem je bilo obuhvaćeno 103 opštine i grada iz Srbije (60,95% svih lokalnih administracija) koje su dostavile popunjen upitnik, a fokus grupe sa predstavnicima lokalnih OCD su održane u 10 opština/gradova: Pančevo, Smederevo, Loznica, Pirot, Paraćin, Bačka Topola, Knjaževac, Lebane, Temerin i Beograd-Barajevo. Na fokus grupama su učestvovali predstavnici 57 lokalnih OCD.

Istraživanje je sprovedeno u okviru projekta „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvo Vlade Republike Srbije.

Nalaze istraživanja možete preuzeti ovde.

Posebno zaključke i preporuke možete preuzeti ovde.

euflagcivdruRS

03.11.2014. – Održan prvi regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za predstavnike OCD-a

5. novembra 2014.

U Nišu je od 31. oktobra do 2. novembra 2014. god. održan prvi regionalni seminar za organizacije civilnog društva iz južne i istočne Srbije, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Učesnike je činilo 30 predstavnika udruženja građana iz 13 opština/gradova, koji u svojim lokalnim zajednicama primarno deluju u oblasti ekologije i zaštite životne sredine, ljudskih i manjinskih prava, unapređenja položaja lica sa hendikepom i omladinske politike.

Seminar je, pored uvodnih predavanja, gotovo u celosti bio zasnovan na radioničarskom rad, koji je omogućio da učesnici uspešno savladaju znanja i veštine neophodne za efikasno zastupanje interesa građana u procesima izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova. Polaznici seminara su pokazali visok stepen interakcije, kao i veliko interesovanje za sledeće teme obuhvaćene seminarom:

  • Uvod u strateško planiranje
  • Analiza zainteresovanih strana
  • Situaciona i SWOT analiza
  • Metodologija izrade Strategija lokalnog održivog razvoja
  • Definisanje prioriteta i strateških ciljeva
  • Akciono planiranje
  • Sprovođenje, monitoring i evaluacija usvojenog strateškog dokumenta

Ovo je bio prvi od tri planirana regionalna seminara, koji se realizuju u okviru projekta „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”, koji CenTriR zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

euflagcivdruRS

KONKURS ZA UČEŠĆE NA DRUGOM REGIONALNOM SEMINARU ZA PREDSTAVNIKE ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA

5. novembra 2014.

Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda zajedno sa udruženjem Građanska šansa iz Valjeva, udruženjem Narodni parlament iz Leskovca i Stalnom konferencijom gradova i opština–SKGO raspisuje konkurs namenjen predstavnicima/cama lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva, koje imaju sedište na teritoriji statističkog regiona Vojvodina, za učešće na regionalnom seminaru koji će biti organizovan od 21. do 23. novembra 2014. u Hotelu Kaštel Ečka u Zrenjaninu.

Na konkursu će biti odabrano 30 predstavnika/ca lokalnih udruženja/organizacija civilnog društva iz Vojvodine, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Tokom pohađanja seminara učesnici će steći znanja i veštine potrebne za aktivno uključivanje u različite faze lokalnog strateškog planiranja, kako bi mogli da uspešno zastupaju interese građana u procesu izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova, koje će u narednom periodu usvajati njihova opština/grad. Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse u oblasti strateškog planiranja, kao i da razmene iskustva sa OCD koje su već bile uključene u te procese u svojim lokalnim zajednicama.

Način prijave:

Popunjen prijavni formular je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu danijela.jovic@centrir.org najkasnije do 13.11.2014. godine. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni e-mailom i/ili telefonom najkasnije 17.11.2014. godine. Formular za prijavu možete preuzeti OVDE.

Pohađanje seminara je besplatno i organizatori snose sve troškove (smeštaj, hrana, osveženje, putni troškovi, radni materijali), a zahvaljujući donaciji Evropske unije i Kancelarije za saradnju za civilnim društvom Vlade Republike Srbije koje sufinansiraju projekat „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“. Projekat se realizuje kroz IPA program Podrška civilnom društvu-Nacionalni program 2012., a koordinira ga Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR iz Beograda sa partnerskim organizacijama-Narodni Parlament iz Leskovca, Građanska šansa iz Valjeva i Stalna konferencija gradova i opština-SKGO iz Beograda. Više detalja o projektu možete pogledati na: http://www.centrir.org/index.php?page=27&style=3

Učesnici mogu očekivati praktičan i interaktivan seminar zasnovan na radioničarskom radu, simulacijama, studijama slučaja i predstavljanju primera dobre prakse.

Kontakt osoba:

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Danijelu Jović na telefon: 064/681 8849 ili putem e-maila na danijela.jovic@centrir.org.

Tekst konkursa za učešće na drugom regionalnom seminaru za OCD.

Aplikacioni formular za prijavu učešća na drugom regionalnom seminaru za predstavnike OCD.

euflag civdruRS